گالري سبزوار پيام : كاروانسراي تاریخی روستای مهر نیازمند بازسازی است